Välkommen till årets stämma måndag 7/6 18.00 på Bjuråkers forngård

Då var det dags för årets stämma. På grund av rådande omständigheter träffas vi på Bjuråkers Forngård.

Sedvanliga handlingar. Inga inkomna motioner, dock propositioner se vår hemsida under fliken protokoll för att ta del av alla. Se nedan för proposition gällande kräftfiske.

Välkomna!

Kräftfisket i Dellarna

Förra året införde Havs- och vattenmyndigheten ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige, då denna är en invasiv främmande art. Inom hanteringsområde får signalkräftor hanteras levande/okokt. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Dellarna är alltså INTE med i hanteringsområdet och huvudregeln är att signalkräfta inte får fiskas eller hanteras okokt i dessa områden i enlighet med artikel 7 i EU-förordningen.

Dellenbygdens FVO har sökt dispens om undantag från detta och fått den godkänt. Detta innebär att mellan perioden 1 augusti till och med 15 september får fiskerättsägare (skilj från markägare) fiska signalkräftor på den del av sjön som tillhör dem. Fiskerättsägaren är själv ansvarig att ta reda på vart och hur stor andel av vattnet som tillhör fiskerätten och ansvarar således även själva för tillsyn. Olovligt fiske skall polisanmälas!

Vi kommer vid kommande årsstämma att lägga fram en proposition om ett majoritetsbeslut gällande överlåtelse av kräftfisket till Fvo:t och om detta klubbas vid ordinarie stämman och vid en extra fiskestämma skicka in en ansökan om ändring av stadgarna §15 . Kräftfiske är förbehållet fiskerättsägarna, till Länsstyrelsen.

Om inte fiskerättsägarna överlåter kräftfisket är det själva ansvariga att detta sköts och således medvetna om att dispensen för fisket riskerar att hävas.

Om ett majoritetsbeslut klubbas blir det enklare att förvalta kräftfisket och behålla dispensen då huvudansvaret vilar på fiskevårdsföreningen som således ansvarar för att sälja kort och se till att regler efterföljs. Vi vill göra det möjligt att fortsättningsvis kunna fiska signalkräfta i Dellen utan att inskränka på fiskerättsägarna men samtidigt kunna göra det möjligt för allmänheten att lösa kort.

Vårt förslag på fiske för allmänheten är att införa ett särskilt kräftfiskekort som endast går att lösa på Ifiskes hemsida, där krav på fångstrapportering kommer att ske. De regler som vi föreslår, gällande fiske efter signalkräfta för allmänheten är: 

  • Fiske för allmänheten tillåtet torsdag-söndag under perioden 15 augusti-15 september.
  • Maximalt 10 burar per löst fiskekort. Ett dygnskort får lösas per person och dygn.
  • ALLA burar skall märkas med namn, telefonnummer och fiskekortsnummer.
  • Minimimått 12 centimeter.
  • Försäljning och annan överlåtelse av signalkräfta är inte tillåten.
  • Signalkräfta ska kokas på fastighet som direkt ansluter till sjön eller vattendraget eller på fastighet med fiskerätt i aktuell sjö eller vattendrag.

Utöver detta gäller vad som anges om transport m.m. i 11 och 14 §§: https://www.havochvatten.se/download/18.33f8eda81729873000a1986/1591708622975/HVMFS%202020-14-ev.pdf?fbclid=IwAR3qhuNbFXkYCxgtYQjUl8QBFA3eLgOLfpoKz4xEWRMI4VvPczgTEScbpcU

Fiskerättsägare fiskar fritt på sina egen fiskerätt under perioden för tillåtet fiske, dock måste burar märkas upp med namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Minimimått 12 cm!  

Vi kommer att bedriva tillsyn och otillåtet fiske kommer att polisanmälas och burar konfiskeras. Om vi tillsammans får detta att fungera kommer vi på ett lagligt sätt kunna hålla kräftfisketraditionen vid liv i stället för att den skall gå i graven.

Translate »