Stadgar

Här publicerar ni era stadgar. Exempel nedan från Säters fvof.

Stadgar för Säters Fiskevårdsområdesförening (Säters fvof)

1. Namn § 1 10. Räkenskapsår § 25
2. Verksamhetsområde § 2 11. Firmateckning § 26
3. Syfte § 3 12. Revision § 27
4. Medlemskap och fiskerätter §§ 4 – 5 13. Valberedning §§ 28 – 29
5. Regler för fisket §§ 6 – 8 14. Överklagande av beslut § 30
6. Uttaxering mm § 9 15. Stadgeändringar § 31
7. Inkomstfördelning § 10 16. Upplösning § 32
8. Fiskestämma §§ 11 – 17 17. Antagande av stadgarna § 33
9. Styrelse §§ 18 – 24 18. Fastställande av stadgarna § 34

Allmänna fiskeregler

1.    § 1          Namn

Föreningens namn är Säters Fiskevårdsområdesförening (Säters fvof).

2.   § 2          Verksamhetsområde

Föreningen förvaltar fisket i Säters fiskevårdsområde i Säters socken, Säters kommun, Dalarnas län. Dalälven nedströms Långhags kraftstation förvaltas gemensam med Gustafs och Stora Skedvi fvof. Fiskevårdsområdet omfattar allt fiske som redovisas på karta vilken bifogats beslut om fiske-vårdsområdets bildande den 9 maj 1988.

3.   § 3          Syfte

Föreningens syfte är att samordna fiskets utövande och fiskevården, att främja fiskerätts-innehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

4.   § 4          Medlemskap och fiskerätter

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet, brukare som avses i lagen om fiskevårdsområden (1981:533, 3 § andra och tredje styckena) eller omfattas av medlemskap och fiskerätt enligt följande betingelse:

 • vid fastighetsupplåtelse på längre tid än ett år och där fiskerätten i sin helhet ingår ska fiskerätten tillfalla brukaren istället för upplåtaren, om inte annat avtalats mellan parterna eller
 • vid upplåtelse av fiskerätt genom servitut ska det upplåtna fisket tillfalla ägaren av den fastighet vars förmån servitutet avser.

Varje medlems andel i fiskevårdsområdet framgår av andelsberäkningen i fiskerättsförteckningen. Delägare av fastighet (samägo eller dödsbo) med fiskerätt ska erhålla ett gemensamt medlemskap. Det åligger den som hävdar medlemskap och fiskerätt i föreningen att själv styrka sin rätt angående medlemsandel i fiskerättsförteckningen eller förändrade villkor på grund av fastighetsköp, ägarbyte, arrende, servitut eller dylikt.

§ 5 Vald föreningsfunktionär förfogar över fiskerätt på kommunalt vatten under uppdragstiden inom Säters fvof enligt kommunalt beslut om föreningens rätt att disponera sådant (Dnr 93/KA0114).

Särskilt medlemskap. Har person, som inte är medlem enligt kriterierna ovan, valts till funktionär i föreningen ska denne anses som medlem och äga rösträtt under uppdragstiden.

5.   § 6          Regler för fisket

Medlem får fiska inom hela fiskevårdsområdet på det sätt som fiskestämman beslutar. Endast i vatten där medlem äger fiskerätt får fiske efter kräftor bedrivas eller användas andra fiskeredskap än handredskap i enlighet med fiskestämmans beslut.

§ 7 Föreningen ska upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot lagen om fiskevårdsområden (1981:533, 8 §). Upplåtelsen kan avse allt fiske. Avtal om arrende ska upprättas skriftligen. Villkor för arrende och kortförsäljning ska beslutas på fiskestämman.

§ 8 Medlem som bedriver fiske ska lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar. Medlem har rätt att lösa ett fiskekort per påbörjat helt procenttal. Fiskerätten är personligt men får överlåtas till fysisk person om överlåtelsen avser hela fiskerätten och att detta skriftligen meddelas till styrelsen.

6.   § 9          Uttaxering mm

Uttaxering av bidrag eller årsavgifter från medlemmarna får inte ske.

7.   § 10        Inkomstfördelning

Föreningens årliga behållna avkastning ska användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen.

Fiskestämma

8.   § 11                                         – tid och plats

Fiskestämma ska hållas årligen på den tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast 31 maj.

Extra fiskestämma ska hållas då styrelsen eller revisorerna finner sådan påkallad eller då extra fiskestämma skriftligen begärs av minst 20 medlemmar. Vid extra stämma får endast ärenden angivna i kallelsen avgöras. Fiskestämman ska tillämpa §§ 12 – 14 samt ärendena 1 – 6 av dagordning (§ 15). Till dagordningen ska tilläggas ärende 7, prövning av fråga/frågor som föranlett mötet (diskussion), ärende 8, beslut med anledning av föregående ärende och ärende 9, avslutning av extra fiskestämma.

§ 12                                                 – kallelse

Kallelse till fiskestämma ska ske senast fjorton (14) dagar före stämman. Kallelse ska ske genom annons i ortspress och/eller i annonsblad. Medlem som hos styrelsen begär skriftlig kallelse ska få sådan.

§ 13                                                 – beräkning av röster

Vid röstning har varje medlem en röst (oavsett procentandel i fiskerättsförteckning). Rösträtten ska utövas personligen, därtill kan varje medlem fullmaktsrösta för en medlem.

§ 14                                                 – beslutförhet

Fiskestämman är beslutför när kallelse skett i behörig ordning (§ 12). Som stämmobeslut gäller den mening majoriteten av röstetalen företräder. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, i andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut på fiskestämman fattas med acklamation, om inte votering begärs.

§ 15                                                 – dagordning

Vid fiskestämma ska dagordningen uppta följande ärenden.

 1. Fiskestämmans öppnande.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för stämman.
 3. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om ajournering av röstlängd tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
 5. Eventuella stadgeändringsförslag samt fråga om en eventuell extra stämma.
 6. Justering av stadgebeslut, om föregående beslut (nr 5) är det andra i ordningen. Detta beslut ska förenas med beslutet att paragrafen omedelbart ska anses justerad (direkt ikraftträdande).
 7. Anmälan om övriga frågor samt prövning om de ska behandlas av mötet eller hänskjutas till styrelsen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse.
 10. Revisorernas rapport.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Valberedningens förslag till antal ledamöter (minst 5) och suppleant/-er (minst 1) till styrelsen.
 13. I förekommande fall val av kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost).
 14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er.
 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 16. Valberedningens förslag till antal (minst 2) och kandidater till tillträdande valberedning.
 17. Ersättning till föreningsfunktionär, suppleant, revisor och valberedning samt ersättning för bilresor och fisketillsyn.
 18. Behandling av inkomna motioner från medlemmarna.
 19. Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten.
 20. Fastställande av fiske-/verksamhetsplan under kommande verksamhetsperiod.
 21. Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort.
 22. Fastställande av budgetförslag.
 23. Information/förslag från styrelsen.
 24. Eventuellt övriga frågor.
 25. Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt.
 26. Fiskestämmans avslutande.

§ 16                                                 – protokoll

Vid fiskestämman ska protokoll föras. Protokollet ska justeras inom fjorton (14) dagar efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman. Vid votering ska till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer ska antecknas.

§ 17                                                 – motioner

Medlem kan väcka förslag om föreningens verksamhet genom motion. Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna. För att kunna behandla motion på fiskestämman ska motion vara styrelsens ordförande tillhanda senast sju (7) dagar före stämman.

<h3Styrelsearbete

9.   § 18                                           – kallelse mm

Styrelsen sammanträder normalt på i förväg bestämda tider eller när ordföranden kallar. Kallelse om sammanträde ska också tillställas suppleant/-er. Ledamot som är förhindrad att närvara ska meddela ordföranden detta, som då ska kalla suppleant i ledamotens ställe.

§ 19                                                   – beslutförhet

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Beslutförhet gäller också om en (1) ledamot är ersatt av suppleant. Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har inte rösträtt. Som styrelsens beslut gäller den mening flertalet företräder. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, i andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 20                                                  – föreningsfunktionär

Funktionärsuppdrag ska i första hand tillsättas med föreningens medlemmar enligt § 4. Är det i föreningens intresse kan person som inte är medlem väljas. Om så sker får vald person medlemskap och fiskerätt enligt § 5 under uppdragstiden.

§ 21                                                   – styrelsens sammansättning och val av styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, som väljs av stämman, samt minst fyra (4) ledamöter och minst en (1) suppleant som väljs av stämman. Styrelsen i övrigt konstituerar sig själv. Valberedningen kan föreslå utökat antal ledamöter och suppleanter. Mandattiden för ordförande och övriga ledamöter ska vara två (2) år, suppleant/-er ska väljas för ett (1) år. Första gången val äger rum ska hälften, dock minst två (2) ledamöter väljas på ett (1) år.

§ 22                                                   – uppgifter

Styrelsen ska företräda föreningen, förvalta tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställa fiskestämmans beslut. Om fisket upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter. Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt enligt lagen om rätt till fiske (1950:596, 40 §) att som målsägare ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • till fiskestämman inkomma med förslag till regler och åtgärder för fiskevård (fiskeplan).
 • årligen till fiskestämman avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
 • vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fisketillsyn.
 • till länsstyrelsen anmäla ändringar av tidigare anmälda uppgifter.
 • utfärda och utlämna fiskekort för medlemmar och allmänhet.
 • vid behov uppdatera föreningens fiskerättsförteckning.
 • bereda inkomna motioner.
 • kalla till fiskestämma.

§ 23                                                  – reservation

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation ska anmälas i samband med beslut.

§ 24                                                  – protokoll

Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras. Det ska uppta datum, deltagande ledamöter och suppleant/-er, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av sekreteraren och ordföranden eller de som vid förfall för sekreteraren och/eller ordföranden ombesörjt deras uppgifter på sammanträdet.

<h3Utvärdering mm

10.   § 25        Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår, 01-01 – – 12-31.

11.   § 26        Firmateckning

Föreningens firma ska tecknas av två styrelseledamöter var för sig. Om kassör utom styrelsen utses ska också denne kunna teckna firman enligt samma villkor som styrelseledamöterna.

12.   § 27        Revision

Efter räkenskapsårets utgång och minst en månad före fiskestämman ska räkenskaper och övriga handlingar som revisorerna anser erforderliga avlämnas till desamma. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar före fiskestämman. När som helst under verksamhetsåret får revisorerna ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet. Revisorer och revisorssuppleant väljs för två (2) respektive ett (1) år.

13.   § 28        Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst två (2) ledamöter varav en ska vara sammankallande. Valberedningen väljs av stämman för en mandattid på ett (1) år. Mandatperiod för medlem i valberedningen får vara högst tre (3) sammanhängande år.

§ 29

Valberedningen ska till fiskestämman föreslå ordförande samt antal och kandidater till övriga styrelseledamöter (minst fyra), suppleant/-er (minst en) och tillträdande valberedning (minst två). Valberedningen kan föreslå kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost). För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska valberedningen föreslå två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant till fiskestämman. Mandattiden för revisorerna är två (2) år och för suppleanten ett (1) år.

14.     § 30      Överklagande av beslut

Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i lagen om fiskevårdsområden (1981:533, 31 §).

<h3Stadgefrågor

15.     § 31      Stadgeändringar

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor. För beslut om ändring av stadgarna i de avseenden som anges i lagen om fiskevårdsområden (1981:533, 18 §), dvs stadgarnas §§ 1 – 4, 6 – 10 och 13, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådana fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

16.     § 32      Upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden (1981:533).

17.     § 33      Antagande av stadgarna

Stadgar för Säters Fiskevårdsområdesförening (Säters fvof), som bildats enligt lagen om fiskevårdsområde (1981:533) har antagits vid fiskestämman 2006-04-06 och vid extra fiskestämma 2006-11-22. Senaste datum för stadgeändring/-ar som inte omfattar paragraferna i § 31 och dess fastställande enligt § 34 är 2014-05-12.

18.     § 34      Fastställande av stadgarna

Fiskevårdsområdet bildades genom beslut av länsstyrelsen i Dalarnas län, 1988-05-09. Föreliggande stadgar, §§ 1 – 4, 6 – 10 och 13, har därefter fastställts av länsstyrelsen 2006-10-20.

 

Translate »