Styrelsemöte 2017 27 06

Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsförening

STYRELSEPROTOKOLL

Datum: Tisdagen den 27 juni 2017 Tid: 18:00 Plats: Svågagården, Ängebo

Dagordning

  • 1 Mötets öppnande

Ordförande Börje Karlsson öppnar mötet

  • 2 Val av justerare (ordf. + ledamot)

Börje Karlsson och Jörgen Johansson väljs som justerare

  • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes av mötet

  • 4 Fiskutsättning
-Kraftverksfisk: Börje presenterar ett förslag som ger FVO möjligheten att själva fritt välja om vi vill omvandla Fortums Kraftverksfisk till arbetsinsatser istället.

Den förutbestämda mängden fisk i domen skall vara indexreglerande i sådant fall.

Börje får uppdraget att för styrelsens räkning sköta vidare kontakter med Länsstyrelsen vad gäller förhandlingarna med Fortum och ser över möjligheten att

förbättra avtalet. En del av Kraftverksfisken från förra året kommer att sättas ut i sommar eftersom odlaren inte har kunnat hålla sin del av avtalet. Bengt-Erik har en

dialog med odlaren så att vi får den fisk som skall levereras enligt vattendomen.

– Utsättning i sjöar: Fiskutsättningen löper på enligt utsättningsplan

– Gösprojeket: Styrelsen beslutar att försöka fånga vuxen Gös och sätta ut i lämpligt vatten förslagsvis Rångsjön.

  • 5 Sammanslagningen med Delsbo FVO

Börje informerade om Delsbo FVO styrelsemöte 12/6 där togs det inte upp så mycket om sammanslagningen. De har långt gångna planer att ordna ett flugfiske

vatten, eventuellt i Bobygden.

Stadgar: Börje presenterar förslaget till de nya stadgarna för Dellenbygdens fiskevårdsområde och som skall godkännas av Länsstyrelsen. Börje får i uppdrag att

föreslå smärre justeringar i texten.

  • Övriga frågor

– Fredrik Röjd erbjuder sig att i samarbete med Svågadalsnämden söka bidrag för att utöka FVO handikapps fiske, eventuellt vid Gäddtjärn. Styrelsen beslutar att samarbeta med Svågadalsnämnden om detta.

– Fiskodlingsprojekt : Magnus och Börje informerar om Dialogmötet som ägde rum 15/6 i Svågagården anngående miljövänlig fiskodling i Svågadalen en förstudie som FVO är involverad i tillsammans med KTH och Svågadalsnämnden.

– Styrelsen ger Börje i uppdrag att kontakta alla fisketillsynsmän i syfte att tillsynsmännens uppdrag också skall kunna ge mer service till fiskeintresserade.

  • 7 Mötets avslutande

Närvarande vid mötet Börje Karlsson, Magnus Källman, Fredrik Röjd, Janet Ekelöf, Anders Jonsson, Bengt-Erik Frände´n och Jörgen Johansson

Ordförande    BörjeKarlsson ………………………………………………………………………….

Sekreterare     Magnus Källman ……………………………

Justerare        Jörgen Johansson …………………………………………………

 

Justerat protokoll finns att läsa hos Börje Karlsson Svedjebo, Bjuråker

Translate »