Styrelsemöte 2017 01 26

 

Styrelseprotokoll 26/1 -17
FB: Bjuråker Norrbo fiskevårdsområde

Närvarande ledamöter: Bent-Erik Frändén, Lars Andersson, Magnus Källman, Rolf Lindkvist, Börje Karlsson, Janete Ekelöf, Anders Jonsson.
Ej närvarande: Daniel Högvall, Stefan Sandin, Tomas Berglund, Sven-Erik Jonsson, Fredrik Röjd, Tobias Källman, Philip Källman.
Adjungerade personer: Lennart Westerberg, Lars Lindkvist, Lars Arwén.
§ 1 Mötets öppnande: Ordförande Börje Karlsson öppnar mötet
§ 2 Val av justeringsmän: Börje Karlsson och Lasse Andersson utses.
§ 3 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkänns.
§ 4 Övriga frågor: ¤ Börje informerar att förodnanden för 14 tillsynsmännen har gått ut. Samtliga har fått förifyllda blanketter hemsända för att söka förnyade tillstånd hos Länsstyrelsen. De förnyade ansökningarna gäller även för Delsbo FVO och Tovåssjön, Dellenbygdens Sportfiskeklubb.
¤ Förfrågan om utsättning av röding i Skäråssjön. Beslut : Styrelsen beslutar att överväga frågan i samband med utsättningarna av fisk i övriga vatten.
¤ Utsättning av kraftverksfisk. Beslut: Styrelsen beslutar att sätta ut fisken på våren/försommaren för en lättare omställning för fisken, samt att samtidigt sätta ut 2016 års kraftverksfisk som inte levererades.
¤ Kolgrill. Den beställda grillen är under tillverkning av HIT elever för en kostnad på ca 1500 kr.
¤ Fisketurism. Under maj månad i år planerar en Holländsk resebyrå en provfiskeresa till vårt Fiskevårdsområde. Provfisket kommer att ske i norra Dellen, Sörgimmasjön och Flasken i närheten av Strömbacka. Provfiskeresan sker genom projketet Fishing in the Middle of Sweden.
¤ Avbryta utsättning av fisk i Abborrtjärn i Strömbacka. Frågan ställs om det är möjligt att byta Abborrtjärn mot intilliggande Svarttjärn med motiveringen det är ett renare vatten (gammalt skrotupplag). Styrelsen ser fördelar med detta och föreslår stämman att besluta detta i samband med årliga utsättningsplanen.

§ 5 Sammanslagning av Delsbo FVO med Bjuråker Norrbo FVO.
Bilaga; Protokoll från Föreningsstämman, Delsbo fiskevårdsområde. (Finns hos ordf.)
Bilaga; Minnesanteckningar från arbetsmöte (Finns hos ordf.).
Bilaga; Minnesanteckningar vid kontakt med Länsstyrelsen (Finns hos ordf.)

Ordförande redovisar vad som framkom om sammanslagningen på arbetsmötet med Delsbo FVF den 21/12-16. Vidare redovisar Börje vad som framkommit i kontakter med Länsstyrelsen, samt kontakter med ordföranden för Skifteslaget, Bernt Jons.
Styrelsen diskuterar för- och nackdelar. Det som väger tungt i styrelsens beslut är be-dömningen att sportfisketurism gynnas av en sammanslagning och bidrar positivt till landsbygdsutvecklingen för hela Dellenbygden.
Styrelsen beslutar att föreslå föreningsstämman,
att principiellt säga ja till sammanslagning med Delsbo Fiskevårdsområde,
att nya fiskevårdsområdet skall kallas Dellenbygdens Fiskevårdsområde,
att sammanslagningen skall ske årsskiftet 2017/2018,
att uppdra till styrelsen att besluta om den praktiska utformningen och genomföra sammanslagningen i samverkan med Delsbo Fiskevårdsförening,
att styrelsen får avbryta sammanslagningen om det framkommer orsaker som skäligen inte är rimliga för en sammanslagning,
att om sammanslagningen avbryts skall styrelsen redovisa omständigheterna och orsa- kerna för detta senast till föreningsstämman/årsmötet 2018.

§ 6 Framställan från Dellenbygdens Flugfiskeförening om att arrendera Sebberstjärn.
Bilaga; Skriftlig framställan från Dellenbygdens flugfiskeförening om att arrendera flugfiskevattnet Sebberstjärn. (Finns hos ordf.) Ordf. Lars Arwén från Flugfiskeföreningen närvarar vid styrelsemötet.
Flugfiskeföreningen kan inte vid dagens möte precisera arrendevillkor som de är beredda godta. Styrelsen diskuterar framställningen och anser att det kan vara positivt för Flugfiskeföreningens fortsatta utveckling för att bl.a. rekrytera nya medlemmar.
Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå Föreningsstämman,
att ställa sig positiv till att upplåta Sebberstjän till Flugfiskeföreningen,
att uppdra till styrelsen att besluta om villkoren för arrendet.

§ 7 Gösinplantering.
Styrelsen har under flera år diskuterat denna fråga, men av olika anledningar inte ansett
att det funnits förutsättningar för detta. Styrelsen har kartlagt flera sjöar inom fiskevårdsområdet och kommit fram till att en de sjöar som näringsmässigt är bra för gös är Rågnsjön i Johannesberg. Denna sjö ligger till största delen inom Delsbo
Fiskevårdsormåde och därför behöver en överenskommelse göras med Delsbo FVF. Vidare finns möjligheter att via Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm kunna köpa gös till ett rimligt pris, vilket gör att förutsättningarna för gösplantering har förbättrats. Gös skulle bli ytterligare en fiskart att fiska som idag inte finns inom vårt Fiskevårdsområde.
Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå Föreningsstämman,
att ställa sig positiv till att plantera in gös i Rågnsjön alternativt i annan lämplig sjö,
att uppdra till styrelsen att besluta om definitiv utsättningsplats
att uppdra till styrelsen att samverka med Delsbo FVF om villkoren.

§ 8 Förbjuda hjälpmedlet Jaw Jacker vid fiske i vatten där ädelfisk planteras?
Bilaga: Bild på redskapet. (Finns hos ordf.)
Vid några tillfällen under hösten har föreningen uppmärksammat att ett speciellt redskap, Jaw Jacker, som använts för att fånga fisk. Redskapet kopplas ihop med ett fastspänt fjädrande fiskespö som placeras intill ishålet utan att fiskaren håller i det. Vid minsta napp utlöser verktygsmekanismen med ett motryck som visar sig vara synnerligen effektivt för att fånga fisken. Styrelsen diskuterar detta redskap och kommer fram till att redskapet inte är att betrakta som ett sportfiskeredskap. Likande redskap som Jaw Jacker med ett inbyggt motryck är också att betrakta på samma sätt.
Beslut: Styrelsen förbjuder användning av detta och liknande redskap.

§ 9 Förbjuda användningen av ekolod vid pimpelfiske?
Ekolod eller bildfotografering som visar några kvadratmeter av vad som finns i vattnet närmast ishålet menar styrelsen visserligen är ett hjälpmedel, men är inte att betrakta som ett direkt fångstredskap och därför skall tillåtas på samma sätt som t.ex. ekolod används vid båtfiske.
Beslut: Styrelsen anser att ekolod/bildfotografering får användas vid isfiske.

§ 10 Ekonomiskt resultat och balansräkning för 2016.
Kassören informerar att alla fiskekortsförsäljare inte redovisat sin försäljning för året, men att utgifterna ryms inom årets budget.
Beslut: Styrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
§ 11 Uppföljning av styrelsens uppdrag för 2016 och förslag till årsmötet på verksamhetsplan för 2017. Bilaga: Verksamhetsplan 2016
Styrelsen går igenom föreningens verksamhetsplan som är sammanslagen för både 2015
och 2016. Styrelsen kommer fram till att i huvudsak är alla punkter uppfyllda. Dock med
något undantag.
Beslut: Styrelsen noterar utvärderingen till protokollet och avser att redovisa planuppfyllelsen på kommande årsmöte.

§ 12 Information
• Försäljning av digitala fiskekort, iFiske, nästan 800 digitala fiskekort 2016. En ökning med över 200 stycken.
• Fiskepremiär Mjusjön den 17/12: 76 lösta kort. Ungefär lika många som förra året.
• Fönebo/Strömbacka ev. ny fiskecamper (FIMS – Fishing in the middle of Sweden)
• Provfiskning maj 2017: Norra Dellen, Sörgimmasjön och intilliggande Flasken.
• Årsmöte planeras till söndagen den 26/2 2017 kl. 15.00. Mötesplats Femettan, Tå Bjuråker.

§ 13 Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

Bjuråker den 29 januari 2017

Börje Karlsson ………………………………………..
Ordförande

Lasse Andersson ………………………………………….
Justerare

Magnus Källman …………………………………………
Sekreterare

Justerat protokoll finns hos Ordf. Börje Karlsson Svedjebo, Bjuråker

 

Translate »