Protokoll

Styrelsemöten, verksamhetsåret 2022

Årsmöteshandlingar 2022 (2021)

Protokoll:

Möteshandlingar:

Fiskeplan 2022 Dellenbygden

Styrelsemöten 2021

Styrelsemötesprotokoll 1-21 Februari 2021

Styrelsemötesprotokoll 2 2021

Årsmöteshandlingar 2021 (2020)

Årsmötesprotokoll 2021 Dellenbygden

Gällande kräftfiske 2021

Propositioner stämma 2021

Verksamhetsberättelse Dellenbygdens FVO2020

Bil.1 Verksamhetsberättelse Dellenbygdens FVO2020

Total utsättning 2020 P&T Dellenbygdens FVO

Utsättningsplan 2021 


 

 

Protokoll 10/12-19 Protokoll 5-19

Protokoll 4/9-19 Protokoll 4-19

Protokoll 3/4-19 Dellenbygdens FVO 3-19.docx p2

Årsmötesprotokoll PDF Prottokoll-Årsmöte-2019
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Dellenbygdens FVO2018,19 (1)
Bilaga 2 Fiskeplan rev
Bilaga 3 Motioner
Bilaga 4 Revisionsberättelsen bil. 4
Bilaga 5 FÖRSLAG FÖRTROENDEUPPDRAG 2019 Dellenb. FVF
Protokoll 27/2-19 Konstituerande möte Dellenbygdens F 2019

Årsmötesprotokoll 27/2-19 Prottokoll Årsmöte 2019

Motion 1, Bjuråker stora skifteslag samfällighet föreslår att; Årsmötet ändrar § 15 Fiskekort. Att stämman beslutar att fiskerättsägarna äger rätt till husbehovsfiske inom eget skifteslag. Frivilligt att lösa fiskekort för fiskerättsägarna.
Styrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till Länsstyrelsen synpunkter.Se bifogade dokument Länsstyrelsens svar motion1 Länsstyrelsens svar motion 1,1

Motion 2, Bjuråker stora skifteslag samfällighet föreslår att; Styrelsen redovisar utplantering av fisk år 2017 och 2018. Styrelsen menar att 2017 års redovisning redan skett och redovisning för 2018 sker sedvanligt på årsstämman.

Motion 3, Bjuråker stora skifteslag samfällighet föreslår att; Årsstämman beslutar att Vattendomstolen Östersunds tingsrätts dom 1988-01-12 följs, gällnde utplantering av fisk. Kompensation skada på allmänt och enskillt fiskeintresse punkterna 1. och 2. Styrelsen menar att detta redan görs i den mån det går. Ett år uteblev utsättningen då förutsättningarna var dåliga men detta kompenserades året därpå. 

Propositioner inför årsstämman; Styrelsen föreslår följande:

 • Höjning av kortpriser put and take 120 kr/dygn  140 kr/dygn på premiär
 • Tillsynsregler vid överfiske : Fisk i beslag samt 500 kr i böter per fisk/fiskespö.

Protokoll 23/1-19 Dellenbygdens-2-19 (1) (Jessca Dolk)

Protokoll 10/1-19  Dellenbygdens-1-19

Protokoll 27/11-18 Dellenbygdens 1

Protokoll 20/9-18 Protokoll FVO

Protokoll 10/6-18 PROTTOKOLL 2018-06-10

Protokoll 5/4-18 styrelsemöte 4-5

Protokoll 17/12-17 Protokoll bildande Dellenbygdens FVO

 

Dellenbygdens fiskevårdsområde

Protokoll Konstituerade styrelsemöte 2018 02 26

1. Mötet öppnades av ordförande Jessica Dolk

2. Närvaro antecknades

3. Föregående protokoll godkändes

4. Som en del av det konstituerande mötet valdes Janet Ekelöf till kassör och Magnus Källman fortsätter som sekreterare

5. Inga inkomna rapporter eller post. Gunnar visade de nya fiskekorten.

6. Övrigt: Jessica och Ove skall försöka snabba på angående hemsidan och broschyren. Styrelsen beslutade att Jessica Dolk samt ev. Oliver Johansson skall gå kommande utbildning för fisketillsyn. En tillsynsgrupp skall bildas.
Jessica skall ordna med ett studiebesök till kläckeriet i Strömsbruk.

7. Mötet avslutas

Beslut: Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande för mötet: Jessica Dolk
Sekreterare för mötet: Jessica Dolk
Justerare för mötet: Anders Jonsson
Justerare för mötet: Gunnar Eriksson
Justerat protokoll och närvarolista (original), samt samtliga bilagor finns hos ordföranden Jessica Dolk. j.dolk@hotmail.com

Årsmötesprotokoll
Dellenbygdens fiskevårdsområde 2018 02 26

1. Ove Hellsén valdes till årsmötesordförande.
Han öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande gav en kort presentation av sig själva och vart de kommer ifrån i bygden. Ove berättar vad som skett sedan senast och varför vi ändrar uppsättningen i styrelsen. Dagordningen godkändes och till sekreterare valdes Jessica Dolk, justerare valdes Anders Jonsson och Gunnar Eriksson.

2. Kallelsen godkändes att ha skett enligt stadgar

3. Jessica Dolk valdes till Ordförande (1 år, nyval)
    Ove Hellsén valdes till vice ordförande (1 år, nyval)
    Styrelsen utökades med Bengt- Erik Fränden till ledamot (2 år, nyval)

Revisorer sedan bildandet godkändes med fortsatt förtroende.
Valberedningen sedan bildandet godkändes med fortsatt förtroende.
4. Revisorernas berättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, fråga om arvoden, fråga om användning av överskott/täckning av förlust behandlades och godkändes resp bifölls vid bildandet och kvarstår.

5. Fiskeplaner godkändes

6. Inga inkomna motioner fanns att behandla.

7. Övrigt:

– Bengt Erik Fränden berättade om utsättningsplanerna för kommande året samt hur det tidigare sett ut.

–  Jessica Dolk berättade om planerna för ett kläckeri där man kläcker fram gulesäcksyngel som sätts ut i vattendragen. Fördelar och nackdelar med detta togs upp. Vikten av ny avelsfisk togs upp som ett starkt uppdrag för styrelsen att behandla.

– Hemsidan måste bli klar så fort som möjligt och finnas på olika språk.

– Brådskande med nya fiskekort samt att trollingkorten borde ses över så att det lättbegripligt går att lösa kort. I dagsläget är det inte särskilt tydligt vad som gäller.

– Tillsynen måste bli bättre och styrelsen berättar att det finns planer om att skapa en ”tillsynsgrupp” med en ansvarig ambassadör. I dagsläget finns 22 stycken tillförordnade.

8. Stämman avslutas.

Beslut: Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande för mötet: Ove Hellsén
Sekreterare för mötet: Jessica Dolk
Justerare för mötet: Anders Jonsson
Justerare för mötet: Gunnar Eriksson
Justerat protokoll och närvarolista (original), samt samtliga bilagor finns hos ordföranden Jessica Dolk. j.dolk@hotmail.com

 

Årsmötesprotokoll

Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde 2017 02 26

1. Mötets öppnande.

Ordföranden Börje Karlsson öppnar mötet och deltagarnas närvaro antecknas. Bilaga 1

2. Fastställande av dagordning.

Beslut: Dagordningen godkännes av stämman

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Beslut: Till ordförande för mötet valdes, Börje Karlsson

Till sekreterare för mötet valdes, Magnus Källman

4. Val av två justerare.

Beslut: Till justerare valdes, Stefan Sandin och Bengt Eriksson

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Beslut: Kallelsen godkänns.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och loggbok för det gångna året 2016 Bilaga 2

Beslut: Genomgången godkändes och handlingen noteras i protokollet.

7. Uppföljning av föreningens målsättningar och uppdrag -15 och -16  Bilaga 3

Beslut: Uppföljningen godkändes och handlingen noteras i protokollet.

8. Redovisning av sålda fiskekort

En ökning och framförallt av digitala fiskekort har skett. Bilaga 4

Belsut: Redovisningen godkändes och handlingen noteras till protokollet.

9. Redovisning av fiske utsättning  Bilaga 5

Vice ordföranden går igenom fiske utsättningarna.

Beslut: Redovisningen godkändes och noteras till protokollet.

10. Resultat och Balansrapport 2016 Bilaga 6 o. 7

Beslut: Samtliga bilagor gicks igenom och godkändes och biläggs protokollet.

11. Revisorernas berättelse. Bilaga 8

Ordförande Börje läste upp revisionsberättelsen där revisorerna noterade föreningens handlingar och ekonomiska situation var i god ordning och förordade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Beslut: Mötet noterar denna information som infogas i slutet av protokollet.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13. Frågan om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Beslut: Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske.

14. Fråga om tillskott

Beslut:  Föreningens ekonomi är i balans och beslöt att inga tillskott behövs.

15. Förslag till budget för 2017.  Bilaga 9

Beslut: Stämman antar föreslagen budget och styrelsen tillåts justera inom

budgetramen om det anses behövligt.

16. Styrelsearvoden 2017.

Beslut: Att bevilja 17.000 kr att fördela inom styrelsen.

17. Val av ordförande, vice ordförande jämte övriga styrelseledamöter. Bilaga 10

Valberedningen föreslår årsmötet att välja nedanstående ledamöter;

Ordförande            Börje Karlsson                     Omval 1 år, 1 år som Ordf.

Vice ordförande     Bengt-Erik Fränden              Omval 2 år

Styrelseledamot      Janet Ekelöf                         Omval 1 år, ett år kvar

Styrelseledamot      Magnus Källman                  Omval 1 år, ett år kvar

Styrelseledamot      Daniel Högvall                      Omval 2 år,  Holmen

Styrelseledamot      Fredrik Röjd                        Omval 2 år, Svågadalsnämnden

Styrelseledamot      Anders Jonsson                    Omval 2 år kvar

Styrelseledamot      Stefan Sandin Nyval  2 år kvar

Beslut: Att bifalla valberednings förslag.

18. Val av suppleanter till styrelsen 1 år. Bilaga 10

Valberedningen föreslår årsmötet att välja nedanstående suppleanter;

Tomas Berglund                             Omval

Rolf Lindberg                                 Omval

Sven-Erik Jonsson                         Omval

Joel Ericsson                                  Omval

Patrik de Kwant                            Nyval

Daniel Saxlind                                Nyval

Bernt Sjöndin                               Nyval

Jörgen Johansson                           Nyval

Beslut: Att bifalla valberedningens förslag.

(Lars Andersson, Filip Källman och Tobias Källman lämnar sina uppdrag.)

19. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter 1 år.  Bilaga 10

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer nedanstående personer:

Revisor                   Ulf Colliander

Revisor                   Petra Gahm

Revisorssuppleant.  Vakant

Beslut: Att bifalla valberednings förslag.

20. Val av valberedning.

Ordförande & sammankallande Åke Eriksson Bilaga 10

Ledamot Kjell Källman

Ledamot Vakant

Beslut: Att bifalla årsmötets förslag.

21. Inkomna motioner och förslag

1 Sammanslagning av Bjuråker Norrbo och Delsbo FVO Bilaga 11, 12, 13 o. 14

Ordförande Börje Karlsson redovisar styrelsens förslag, samt möten med Delsbo FVO, kommunens fiskevårdskonsulent och länsstyrelsen. I styrelsens ställningstagande och bedömning väger bedömningen att sportfisketurism gynnas av en sammanslagning och bidrar positivt till landsbygdsutvecklingen för hela Dellenbygden. Efter det ordet fritt stämman överväger för och nackdelar.

Beslut: Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag, att principiellt säga ja till sammanslagning med Delsbo Fiskevårdsområde, att nya fiskevårdsområdet skall kallas Dellenbygdens Fiskevårdsområde; att sammanslagningen skall ske årsskiftet 2017/2018; att uppdra till styrelsen att besluta om den praktiska utformningen och genomföra sammanslagningen i samverkan med Delsbo Fiskevårdsförening; att styrelsen får avbryta sammanslagningen om det finns orsaker som skäligen inte är rimliga för en sammanslagning; att om sammanslagningen avbryts skall styrelsen redovisa omständigheterna och orsakerna för detta senast till föreningsstämman/årsmötet 2018.

2 Dellenbygdens Flugfiskeklubb arrende av Sebberstjärn. Bilaga 15

Flugfiskeklubben har i brev tillskrivet Fiskevårdsföreningen om att få arrendera Sebberstjärn. Styrelsen har träffat ordförande för Flugfiskeklubben och diskuterat frågan. Styrelsens föreslår stämman att upplåta tjärnen till flugfiskeklubben.

Beslut:  Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag, att ställa sig positiv till att upplåta Sebberstjärn till Flugfiskeföreningen, samt att uppdra till styrelsen att besluta om villkoren för arrendet.

3 Inplantering av Gös Bilaga 16

Styrelsen har en längre tid diskuterat inplantering av gös, då Fiskevårdsområdet inte har några gösvatten. Styrelsen har kontakter med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) där goda förutsättningar finns för att både noga undersöka för inplantering av gös, samt att kunna köpa in gös.  Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att anta styrelsens förslag att inplantera gös i lämpligt vatten,

Beslut: Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag; att ställa sig positiv till att plantera in gös i Rångsjön alternativt i annan lämplig sjö; att uppdra till styrelsen att besluta om definitiv utsättningsplats; att uppdra till styrelsen att samverka med Delsbo FVF om villkoren; samt att noga planera och samråda med KTH för att få bästa möjliga förutsättningar för Gösen.

22. Bestämmande av plan för fiskevårdande åtgärder och fiskets bedrivande för tiden fram till nästa ordinarie stämma.
Målsättningarna för åren 2017- 2018 presenterades.  Bilaga 17

Beslut: Stämman godkänner målsättningarna.

23. Förslag till fiskeinsättning 2017.

Vice ordförande presenterar styrelsens förslag. Bilaga 18
Beslut: Att anta förslaget efter justeringar styrelsen finner lämpliga.

24. Rapporter. Bilaga 19

Ordförande presenterar en utvecklingsplan (förstudie) om ”Lokalt entreprenörskap för utveckling av fiskodling och matfiskproduktion av Dellenöring i Svågadalen. Ett samverkansprojekt i med KTH, Svågadalsnämnden och Fiskevårdsföreningen.

Beslut: Mötet godkänner rapporten och noterar den till protokollet.

25. Övriga ärenden.

Integration: Fiske kan vara en väg för att underlätta för asylsökande att integreras in i vårt samhälle och känna sig välkomna. Mötet diskuterar detta och det konstateras att det är viktiga och angelägna insatser som skulle behövas, men att i nuläget finns inte personresurser i föreningen att genomföra aktiviteter av detta slag.

Uppkommen fråga angående trolling med 3 fiskare i en trolling båt. Under mötet klargörs att för detta krävs 3 fiskekort, samt 1 trollingkort.

En mötesdeltagare vill uppmärksamma och göra känt att ett ”redskap” som går under namnet Jaw Jacker har förbjudits att använda inom vårt fiskevårdsområde då styrelsen inte anser att det är att anses som ett sportfiskeredskap. Bild bifogas!

Bilaga 20

Mötesmedlem påtalar att djur på bete trampar sönder Dalåns föryngrings platser. Detta är påtalat både muntligt och skriftligt till Länsstyrelsen, men ännu har inget svar kommit. I samband med att Lantbruket i Hedvigsfors hösten -16 hade samråd inför en utökning av kreatursbesättning från 200 till 800 kor framförde styrelsen detta muntligt till ägaren och följde sedan upp med ett brev som påtalade detta förhållande. Något svar eller annan reaktion har dock inte styrelsen fått ännu.

26. Stämman avslutas.

Beslut: Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande för mötet: Börje Karlsson
Sekreterare för mötet: Magnus Källman
Justerare för mötet: Stefan Sandin
Justerare för mötet: Bengt Ericsson
Justerat protokoll och närvarolista (original), samt samtliga bilagor finns hos ordföranden Börje Karlsson,  Svedjebo 28 , 820 62 Bjuråker. j.borje.karlsson@gmail.com

Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsförening

Konstituerade styrelsemöte

Datum: Onsdagen den 22 mars 2017   Tid: 18:00 Plats: Svågagården, Ängebo

Deltagare; Bengt-Erik Frändén, Janete Ekelöf, Daniel Högvall, Magnus Källman, Fredrik Röjd, Anders Jonsson, Stefan Sandin, Rolf Lindberg, Patrik de Kwant, Bert Sjöndin, Jörgen Johansson, Börje Karlsson.

Ej närvarande; Sven-Erik Jonsson, Tomas Berglund, Joel Eriksson.

Adjungerad; Lars Lindqvist, fisketillsynsman.

Dagordning

1. Mötets öppnande. Ordförande Börje Karlsson öppnar mötet.
2. Val av sekreterare. Magnus Källman väljs till sekreterare.
3. Val av justerare (ordf. + ledamot). Börje Karlsson och Stefan Sandin väljs till justerare.
4. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkännes av mötet.

5. Konstituerande

Val av kassör Beslut: Janet Ekelöv
Val av sekreterare Beslut: Magnus Källman
Val av firmatecknare Beslut: Börje Karlsson och Janet Ekelöv var för sig

6. Beslut styrelsearvoden/förmåner;

Ordförande 4000kr, Vice ordf. 3500kr, Kassör 5000kr, Sekreterare 3500kr, Revisorer 500kr, Fiskeutsättningsansvariga 1000kr.

7. Genomgång av styrelsens uppdrag från Årsmötet. Bilaga 1.

Ordförande går igenom alla punkterna och informationen noteras till protokollet.

8. Utse ansvariga för olika uppgifter och uppdrag.

 • Huvudansvarig för Fiskekortsförsäljning. Beslut: Janet Ekelöv.
 • Fiskutsättningar. Beslut: Bengt Erik Fränden och Daniel Saxlind.
 • Underhåll och uppdatering av Föreningens hemsida, bjuraker-norrbo.fvo.se. Beslut:  Börje Karlsson och Lars Arwén.
 • Föreningens Facebook grupp, Bjuråker Norrbo Fiskevårdsområde. Beslut: Börje Karlsson.
 • Inventering för behov av praktiska åtgärder: Inventeringslista 2017 (Bilaga 3.  Inventarielista 16.12.31). Beslut: Börje Karlsson har listan. Förslag på åtgärder mottages gärna.
 • Fiskeskola för ungdomar (19 – 21/6 och 26 – 28/6). Beslut: Börje Karlsson, Delsbo Vapen; Tomas Berglund, Rolf Lindberg, Fredrik Röjd och 2 sommarpraktikanter.
 • Fiskepremiärer Stensjön/Tjärnvallstjärn. Beslut: Anders Jonsson ansvarig.  Premiär 13/5 -17.
 • Fiskepremiärer i Mjusön och Njupfatet. Beslut: Börje Karlsson ansvarig. Premiärer:  Mjusjön 16/12, Nupfatet 2/12.
 • Fiskevårdande åtgärder. Beslut: Stefan Sandin. Föreningen arbetar för minskad fiskutsättning och ökad självföryngring.
 • Förbereda och genomföra sammanslagningen med Delsbo FVO. Beslut: Börje Karlsson, Magnus Källman, Daniel Högvall och Janet Ekelöv.
 • Delta och genomföra förstudie om fiskodling och kommersiell försäljning av Dellenöring i Svågadalen i samverkan med KTH. Beslut: Börje Karlsson, Magnus Källman, Stefan Sandin och Patrik de Kvant. Första möte den 21/4 kl 13 00 på Svågagården.
 • Delta och ansvara för upplåtelsen av Sebberstjärn till Dellenbygdens Flugfiskeklubb. Beslut: Magnus Källman, Anders Jonsson och Jörgen Johansson ansvariga.
 • Fånga avelsfisk, Dellenöring. Beslut: Stefan Sandin ansvarig.
 • Genomföra isfisketävling på Dellen våren 2018. Beslut: Tomas Berglund ansvarig. För information tas en avgift på 500kr för att hyra fiskevatten till en mindre fiske tävling.  För mer information och frågor kontakta ordförande eller styrelsemedlem.

9 Fiskekort för fisketillsynsmän och styrelsemedlemmar.

Beslutsförtydligande: För att tillsyningsmännens fria fiskekort ska gälla skall fisketillsyningsmannen vara iklädd tillsyningsväst och förordnandebricka väl synlig.

Beslut: Alla styrelsemedlemmar som önskar erhåller gratis ett årskort.

10 Övriga ärenden

Fiskeutsättning i vildlaxälven Ljungan. Utsättning av fisk bland vilda bestånd. Börje delar ut en broschyr.

Gös inplantering i samarbete med KTH skall undersökas innan genomförande.

Kassör Janet Ekelöv får i uppdrag att införskaffa swishkonto till föreningen.

Styrelsen beslutar att bli stödmedlem i Älvräddarna för 300 kr/år.

11 Mötets avslutande

Ordförande Börje Karlsson avslutar mötet.

Ordförande Börje Karlsson
Sekreterare Magnus Källman
Justerare Stefan Sandin

STYRELSEMÖTE

Datum: Onsdagen den 20 september 2017   Tid: 18:00
Plats: Svågagården, Ängebo

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande för mötet väljs Bengt Erik Fränden samt Magnus Källman som sekreterare.

2. Val av justerare (ordf. + ledamot)

Bengt Erik Fränden och Rolf Lindberg.

3. Godkännande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkännes.

4. Sammanslagning av Bjuråker Norrbo och Delsbo Fiskevårdsområden.

Förslag till beslut: att tillsammans med Delsbo Fiskevårdsförening ansöka om sammanslagning av Bjuråker Norrbo Fiskevårdsområde med Delsbo Fiskevårdsområde med namnet Dellenbygdens Fiskevårdsområde.

Beslut: Mötet godkänner förslaget

5. Stadgar för Dellenbygdens Fiskevårdsområde. Bilaga: Stadgeförslag.

Förslag till beslut: att godkänna bifogade förslag till stadgar för Dellenbygdens Fiskevårdsområde och bifoga dessa till ansökan till Länsstyrelsen.

Beslut: Mötet godkänner stadgeförslaget med två mindre ändringar. Dels att de 10 ledamöterna väljs 5 st på 1 år och 5 st på 2 år, dels att i texten ändras skall till bör (bör väljas från olika geografiska områden).

6. Övriga frågor

Kräftfiske: I och med att det fiskas kräftor från tidig vår till sen höst läggs ett förslag om att försöka få till ett kräftfiske kort så att FVO`t kan försöka stävja tjuvfisket som nu råder.

Beslut: Magnus Källman tar på sig att kontakta Holmen och övriga berörda.

7. Mötets avslutande

Bengt Erik Fränden avslutar mötet.

Närvarande vid mötet var Bengt Erik Fränden, Magnus Källman, Janet Ekelöf, Stefan Sandin och Rolf Lindberg.

Ordförande för mötet: Bengt Erik Fränden
Sekreterare: Magnus Källman
Justerare: Rolf Lindberg

Translate »