Fisketillsyn

Fisketillsyningsmän B-N-FVO

 Kjell Kjällman   Naggen                              Per Linde  Svedja, Delsbo

Mobitel. 070-5984568                                Mobiltel.070-2653619

 Kent Lindkvist    Naggen                            Kjell-Åke Johansson  Hålsjö, Norrbo

Mobilte. 072-5670027                                Mobilnr.070-5615859

Lars Arwén    Bjuråker

Mobilnr.070-3670454

 Lars Lindkvist   Hedvigsfors                    Hans-Göran Fasth   Björsarv

Mobilnr.070-6493532                                Mobilnr.070-3297270

 Anders Jonsson   Gammelsträng           Erik Jonsson   Gammelsträng

Mobilnr. 070–3609807                              Mobilnr. 0730-521750

 Thomas Kjell   Brännås                              Börje Karlsson   Bjuråker

Mobiltel. 070-6838092                               Mobiltel. 070–4565314

Örjan Ohlander   Delsbo                            Peter Björkman    Delsbo

Mobiltel. 070-3406360                               Mobilnr.   070-2613109

 Tord Eriksson   Överälve                           Tomas Jansson   Delsbo

Mobilnr. 070-2483162                               Mobilnr. 070-343 48 97

 Ove Jansson    Delsbo                                 Henry Andersson   Baggälve, Delsbo

Mobil nr 070-3408452                               Mobilnr 070-547 81 07

 Bengt Brolin N.Långsbo, Delsbo              Jonny Olsson   Berge, Delsbo                   

Mobilnr. 070-324 30 10                             Mobilnr. 070-277 86 13

Jon-Erik Bergquist  Delsbo                       Niklas Lundkvist  ÖsterBerge, Delsbo

Mobilnr. 070-6547201                               Mobilnr. 076-8124226

 Samtliga dessa har förordnade att sköta tillsynen fram till och med 2017 01 31.

Fisketillsyns policy för Bjuråker-Norrbo fiskevårdsområde

1       Inriktning

Fisketillsynen har ett preventivt syfte att alla fiskare köper fiskekort, då allt fiske inom fiskevårdsområdet kräver fiskekort.  Tillsynen syftar också till att fiskare följer fiskelagstiftningen och de regler som fiskevårdsområdet beslutat. Vidare är tillsynen viktig för att skydda fiskebestånden och för att fisket skall ske på lika villkor för samtliga fiskande. Alla föreningens pengar används till fiskevård och utsättning av fisk.

Fisketillsynsmännen utövar fisketillsynen inom fiskevårdsområdet och samarbetar med tillsynsmännen inom Delsbo fiskevårdsområde och Dellenbygdens sportfiskeklubb (Tovåssjön).

Fiskare är skyldig att själv ta reda på vilka regler och bestämmelser som gäller för fisket i de vatten man avser att fiska. Fiskevårdsområdets bestämmelser finns att få hos försäljningsställena som säljer fiskekort eller genom fiskevårdsområdets hemsida (www.bjuraker-norrbo-fvo.se).

 

2       Förutsättningar för att utöva fisketillsyn

En fisketillsynsman har genomgått föreskriven utbildning och har sedan efter ansökan förordnats av Länsstyrelsen för en tid av högst tre år i taget. Vid förlängning av förordnandet skall tillsynsmannen genomgå en kompletteringsutbildning. En fisktillsynsman har stora befogenheter vad gäller tillsyn och kontroll av vatten och fiskare. En fisketillsynsman får, vid misstanke om oegentligheter, undersöka fisk, fiskeredskap, nät, sump, fiskeväska (även en stängd sådan) och fiskebåt.Om någon ertappas på bar gärning har en tillsynsman även rätt att beslagta dessaföremål om det behövs för en utredning, eller om föremålen kan antas bli förverkade.En kontroll av fiskekort m.m. utförs av en tillsynsman, som ifall det behövs har debefogenheter som krävs för ett ingripande. Viktigt är att utbildad fisketillsynspersonal är påläst vad gäller de allmänna och lokalabestämmelserna, som fredningstider, minimimått, maximimått, fiskemetod och geografiskagränser. Den som bryter mot gällande fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse och fiskeredskap kan beslagtas och förverkas.

Fisketillsynsmannen bör uppträda med aktning, hövlighet och på ett sätt som inger förtroende och respekt. God lokalkännedom underlättar utövandet av fisketillsynen.

3       Fisketillsyn i praktiken

Ordförande och en förste tillsynsman leder arbetet med fisketillsyn och ansvarar för dess genomförande tillsammans med samtliga förordnade fisketillsynsmän.

Samtliga tillsynsmän kallas till ett gemensamt möte minst en gång/år för att utvärdera och vidare utveckla tillsynsarbetet. Ansvariga för detta är ordförande och förste tillsynsmannen.

Tillsynsmännen skriver kontinuerligt arbetsrapport över sitt tillsynsarbete. Särskilda blanketter används för detta ändamål. Varje kvartalsskifte lämnar respektive tillsynsman sina arbetsrapporter till förste tillsynsmannen. Separata tillsynsrapporter används för respektive fiskevårdsområde.

I görligaste mån skall fiskekontroller ske genom att minst två fisketillsynsmän arbetar tillsammans.

Om tveksamheter uppstår under pågående tillsynsarbete eller om tillsynsman vill ha råd ska ordförande eller förste tillsynsmannen omgående kontaktas.

Fisketillsynsmän skall ha på sig väl synligt märke (s.k. tjänstetecken) som visar att han/hon är fisketillsynsman och ha med sig både legitimation och förordnandet där det står för vilket/vilka geografiska områden och för vilken tidsperiod som förordnandet gäller. Förordnandet och legitimation skall på begäran visas upp.

Fisketillsynsman har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och även få den hjälp som behövs för tillsynen av den som ör föremål för åtgärden.

Om fiskare ertappas utan fiskekort skall detta i normalfallet leda till en polisanmälan. Tillsynsmannen skriver omgående en rapport om händelsen (särskilda rapportblanketter används) och lämnar till polisen. Tas fisk eller redskap o.dyl. i beslag skall polisen omedelbart kontaktas. Polisen skall omgående besluta om hur beslagen skall hanteras. En rapport om beslag skrivs omgående och lämnas till polisen (skrivs under rubriken ”beslag” på rapportblanketten).

Bryter fiskare mot fiskevårdsområdets regler skall i normalfallet en kontrollavgift utfärdas och överlämnas på plats. Händelsen skall omgående rapporteras till ordförande eller förste tillsynsmannen som följer upp betalning sker. Vid upprepade förseelser av samma fiskare skall styrelsen ta ställning till eventuella ytterligare åtgärder.

Enligt årsmötesbeslut skall Kontrollavgift tas ut från och med 2013-05-01 Enligt nedan.

Nivå 1500 kr. =  Brott mot BN FVO:s regler.

Ex. Antal spön/redskap, fler fiskar än tillåtet, minimått.

Fiske från båt eller liknande i vatten där endast fiske från land är tillåtet . Fiske med annat än flugfiskespö där andra fiskemetoder är förbjudet.

Nivå 2: 1500 kr. = Nätläggning i samtliga vatten som FVO planterar ut ädelfisk i, förutom i Dellensjöarna där nätläggning är tillåtet enligt de bestämmelser som FVO har beslutat.

Brott mot reglerna för fiske på ekofiskeområden i Svågan.

Translate »